Jan Dismas Zelenka

Jan Dismas Zelenka
*16.10.1679 –   Lounovice †22.12.1745 –  Dresden Jan Dismas Zelenka se narodil 16.10.1679 v Loučanech pod Blaníkem jako syn zdejšího varhaníka, od kterého také získal základy hudebního vzdělání. Studoval u jezuitů v pražském Klementinu.V roce 1709 v Praze byl ve službách hraběte Hartiga. Jako nadaný kontrabasista vstoupil již v roce 1710 do služeb saského kurfiřta a u jeho drážďanského dvora strávil jako dirigent a skladatel téměř celý život. V Drážďanech také složil 6 komorních sonát a 9 orchestrálních skladeb typu concerta grossa. Zelenkovy sonáty, capriccia a ouvertury vystupují v dobovém hudebním kontextu jako samorostlé cyklické útvary, vybavené originální melodikou, naléhavými rytmy a osobitou instrumentací. Své umění si zdokonaloval i studijními pobyty v Itálii a ve Vídni. V letech 1715 – 1718 pobýval přechodně ve Vídni, kde byl žákem J.J.Fuxe, kolem roku 1716 odtud pravděpodobně odešel do Benátek. I během svého drážďanského působení udržoval styky s Čechami. Několikrát navštívil Prahu a v roce 1723 při příležitosti korunovace Karla VI. zaznělo v Klementinu jeho melodrama s poetickým názvem Pod olivou míru a palmou statečnosti (Sub olea pacis et palma virtutis). Dosud nejsou plně objasněny motivy, které přivedly J.D.Zelenku k tomu , aby složil v Drážďanech české moteto Chvaltěž Boha slavného. Tato skladba je pouze důkazem, že Zelenka si uchoval i v cizině vztah ke své mateřštině. Česká skladba na této úrovni je však v době baroka výjimkou. Zelenkovo nepříliš obsáhlé dílo, zachované hlavně v Drážďanech, není dosud v úplnosti zpřístupněno. Zahrnuje hlavně duchovní hudbu vokálně instrumentální (tj. přes 20 mší, 3 oratoria, kantáty, lamentace, Magnificat, motety aj.), dále světská vokální díla (například italské árie) a nástrojovou kompozici (např.triové sonáty, ouvertury, suity ). Už dosud známá díla však řadí Zelenku k největším tvůrcům staré české hudby a k předním evropským skladatelům vrcholného baroka. Stal se jedním z mála skladatelů uznávaných už svými současníky. Jeho umění ocenili např. J.S.Bach a G.P.Teleman. Jeho hudební řečvyniká uměním kontrapunktu, bohatou harmonií a originální melodickou invencí, obohacovanou leckde i vlivy lidové hudby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *