Elektron

Elektron

Tento článek pojednává o subatomární částici. Další významy jsou uvedeny v článku Elektron (rozcestník).
Elektron (e)
HAtomOrbitals.png
Orbitaly atomů vodíku, znázornění amplitudy pravděpodobnostii výskytu elektronu.
Obecné vlastnosti
Klasifikace: Elementární částice
Fermiony
Leptony
Generace: první
Antičástice: pozitron
Fyzikální vlastnosti
Klidová hmotnost: 0,510 998 910 MeV/c2
9,109 382 15 × 10–31 kg
Elektrický náboj: –1 e
–1,602 176 487 × 10–19 C
Magnetický moment: –1,001 159 652 181 11 μB = –1838,282 μN
Spin: 12
Stř. doba života: stabilní
Interakce: elektromagnetická síla,slabá interakce
Historie
Předpověď: R. Laming (1838–1851), G. J. Stoney (1874) a další
Objev: J. J. Thomson (1897)

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem. Elektrony tvoří obal atomu kolem atomového jádra. Elektrony jsou nositeli náboje při vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích (majoritní v typu N) a v elektrických výbojích v plynech i ve vakuu (např. katodové záření). Také radioaktivní záření beta (β) je tvořeno elektrony.

Elektron jakožto elementární částice patří mezi leptony, tj. mezi částice, které nejsou schopny silné interakce, ale pouze elektromagnetické aslabé interakce. Protože má polovinový spin, jedná se o fermion a řídí se Fermiho-Diracovou statistikou – platí pro něj Pauliho vylučovací princip.

Slovo elektron pochází z řeckého slova „jantar“ (ήλεκτρον), který zavedl William Gilbert. Elektrické jevy poprvé popsal Thales Milétský na vlastnostech jantarového nástroje, užívaného při předení lnu.

 

 

Základní vlastnosti elektronů[editovat | editovat zdroj]

Elektron v atomu[editovat | editovat zdroj]

Elektrony jsou (společně s protony a neutrony tvořícími atomová jádra) základními stavebními částicemi hmoty, neboť tvoří elektronový obalatomu, který má rozhodující vliv na chemické vlastnosti atomu a jím tvořené látky, jakož i na charakteristické zářivé vlastnosti (vyzařované i absorbční spektrum).

Kolem jádra – v elektronovém obalu – se v každém atomu vyskytuje přesný počet elektronů, který je stejný jako počet protonů v jádře. Dojde-li k odtržení nebo přidání elektronu, stává se z atomu iont.

Jako ostatní elementární částice lze chování elektronů v atomovém obalu dobře popisovat a vysvětlovat pouze v rámci kvantové teorie. Názornějších zjednodušujících představ o struktuře elektronů v obalu je více. Podle popisu blízkého Schrödingerově obrazu kvantové mechaniky (tzv. vlnové mechaniky) se elektrony vyskytují v různých orbitalech daných elektronovou konfigurací každého elektronu. Jednotlivé orbitaly neurčují přesně polohu elektronu, ale pouze největší pravděpodobnost jeho výskytu a dalšího pohybu. V chemických reakcích se též používá představa o uspořádání elektronů do slupek (opět podle elektronové konfigurace), z nichž se chemické vazby účastní pouze poslední slupka (valenční slupka).

Přechody elektronů mezi jednotlivými energetickými hladinami v elektronovém obalu jsou doprovázeny emisí nebo absorpcí fotonů elektromagnetického záření. K vysvětlení základníchspektrálních charakteristik vodíku podobných atomů postačuje zjednodušený Bohrův model atomu, k vysvětlení vlastností spekter atomů se složitějším obalem a změny spekter v magnetickém poli je již potřeba Schrödingerova kvantově-mechanického popisu a započtení vzájemné kvantové interakce spinů elektronů, jemná a hyperjemná struktura spektra již vyžadují relativistický Diracův popis a započtení kvantové interakce se spinem atomového jádra.

Elektronová konfigurace[editovat | editovat zdroj]

Stav elektronu v atomu je popsán elektronovou konfigurací, která je určena několika kvantovými čísly:

Historie[editovat | editovat zdroj]

Elektron jako částice byl objeven J. J. Thomsonem v roce 1897. Do té doby se přenášení elektrického náboje vysvětlovalo pomocí přelévání elektrického fluida. J. J. Thomson prováděl pokus skatodovou trubicí, ve které částice emitované ze žhavícího vlákna procházely elektrickým a magnetickým polem a byly těmito poli vychylovány. Thomson z výchylky určil, že částice dopadající na stínítko mají hmotnost asi 1000krát menší než atom vodíku. Z toho usoudil, že se jedná o částice vyskytující se uvnitř atomů, a nazval je korpuskule.

Další vývoj názorů na elektron splývá s objevy dalších subatomárních částic a rozvojem kvantové teorie. Postupně se vyvíjely představy o stavbě atomu (model atomu) a tím též o postavení a pohybu elektronů v atomu – od chaotického rozmístění ve zbylé kladné hmotě (pudinkový model, 1897), přes oběhy kolem jádra podobně jako planety kolem Slunce (planetární model, 1911), přes jednoduché kruhové dráhy (Bohrův model, 1913) a složité stáčející se eliptické dráhy (Sommerfeldův model1915) až po pravděpodobnostní výskyty v orbitalech (Erwin SchrödingerMax Born,Paul Dirac1926).

Související články[editovat | editovat zdroj]

Logo Wikimedia Commons
Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu

Wiktionary-logo-cs.svg
Wikislovník obsahuje slovníkovou definici slova elektron.
[skrýt]Částice
Elementární částice
fermiony
kvarky
u · d · c · s · t · b
leptony
elektron · mion · tauon · neutrino
bosony
hypotetické
superpartneři
gluino · gravitino · axino · chargino · higgsino · neutralino · sfermion
ostatní
Složené částice
hadrony
baryony
(= zároveň fermiony)
nukleony
hyperony
Δ · Λ · Σ · Ξ · Ω
mezony/kvarkonia
(= zároveň bosony)
pion · kaon · ρ · η · φ · ω · J/ψ · ϒ · θ · B · D · T
další částice
hypotetické
exotické hadrony
exotické baryony
exotické mezony
ostatní
Antičástice
Kvazičástice
Seznamy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *