Nepravidelná slovesa

Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí Česky
arise arose arisen vzniknout
awake awoke awoken probudit (se)
be was, were been být
bear bore born nést, rodit, narozen
beat beat beaten bít, tlouci
become became become stát se
begin began begun začít
bend bent bent ohnout
beset beset beset obklíčit
bet bet bet sázet
bid bid/bade bid/bidden nabídnout (kolik)
bind bound bound vázat
bite bit bitten kousat
bleed bled bled krvácet
blow blew blown foukat
break broke broken lámat
breed bred bred plodit
bring brought brought přinést
broadcast broadcast broadcast vysílat rozhlasem
build built built stavět
burn burned/burnt burned/burnt hořet, pálit
burst burst burst prasknout
buy bought bought kupovat
cast cast cast házet
catch caught caught chytit
choose chose chosen vybrat si
cling clung clung lpět
come came come přijít
cost cost cost stát (kolik)
creep crept crept lézt
cut cut cut řezat, krájet
deal dealt dealt jednat, zabývat se
dig dug dug kopat
dive dived/dove dived potápět se
do did done dělat
draw drew drawn táhnout, kreslit
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt sním
drive drove driven hnát, jet, řídit
drink drank drunk pít
eat ate eaten jíst
fall fell fallen padat
feed fed fed krmit
feel felt felt cítit
fight fought fought bojovat
find found found nalézt
flee fled fled prchat
fling flung flung mrštit
fly flew flown letět
forbid forbade forbidden zakázat
forecast forecast forecast předpovídat
forget forgot forgotten zapomenout
forgive forgave forgiven odpustit
forsake forsook forsaken opustit
freeze froze frozen mrznout
get got gotten dostat, obdržet
give gave given dát
go went gone jít, jet
grind ground ground mlít
grow grew grown růst
hang hung hung viset
have had had mít, vlastnit
hear heard heard slyšet
hide hid hidden skrývat
hit hit hit udeřit, zasáhnout
hold held held držet
hurt hurt hurt zranit, bolet
keep kept kept držet
kneel knelt knelt pokleknout
knit knit knit plést
know knew known znát
lay laid laid položit
lead led led vést
leap leaped/leapt leaped/leapt skákat
learn learned/learnt learned/learnt učit se
leave left left opustit
lend lent lent půjčit
let let let nechat
lie lay lain ležet
light lighted/lit lighted zapálit
lose lost lost ztratit
make made made dělat
mean meant meant mínit
meet met met potkat
mistake mistook mistaken mýlit see
mow mowed mowed/mown žnout, kosit
overcome overcame overcome překonat
overdo overdid overdone přehnat
overtake overtook overtaken předstihnout
overthrow overthrew overthrown svrhnout
pay paid paid platit
prove proved proved/proven dokázat
put put put položit, dát (kam)
quit quit quit zanechat (něčeho)
read read read číst
rid rid rid zbavit se
ride rode ridden jet
ring rang rung zvonit
rise rose risen vstávat
run ran run běžet
saw sawed sawed/sawn řezat pilou
say said said říkat
see saw seen vidět
seek sought sought hledat
sell sold sold prodávat
send sent sent poslat
set set set umístt
sew sewed sewed/sewn šít
shake shook shaken třást
shave shaved shaved/shaven holit
shear shore shorn stříhat
shed shed shed shodit
shine shone shone svítit
shoe shoed shoed/shod obout, okovat
shoot shot shot střílet
show showed showed/shown ukazovat
shrink shrank shrunk srazit se
shut shut shut zavřít
sing sang sung zpívat
sink sank sunk klesat
sit sat sat sedět
sleep slept slept spát
slide slid slid klouzat
sling slung slung mrštit
slit slit slit rozpárat
smite smote smitten udeřit
smell smelt smelt čichat
sow sowed sowed/sown sít
speak spoke spoken mluvit
speed sped sped spěchat, urychlit
spell spelt spelt hláskovat
spend spent spent strávit, utratit
spill spilled/spilt spilled/spilt rozlít
spin spun spun příst
spit spit/spat spit plivat
split split split rozštípnout
spread spread spread rozprostřít
spring sprang/sprung sprung skákat
stand stood stood stát
steal stole stolen krást
stick stuck stuck strčit
sting stung stung píchnout
stink stank stunk páchnout
stride strod stridden kráčet
strike struck struck udeřit
string strung strung navléct niť
strive strove striven usilovat
swear swore sworn přísahat
sweep swept swept mést
swell swelled swelled/swollen  nadout
swim swam swum plavat
swing swung swung mávat
take took taken brát
teach taught taught vyučovat
tear tore torn trhat
tell told told říci
think thought thought myslit
thrive thrived/throve thrived dařit se
throw threw thrown házet
thrust thrust thrust vrazit
tread trod trodden šlapat
understand understood understood rozumět
upset upset upset zvrhnout
wake woke woken vzbudit (se)
wear wore worn nosit na sobě
weave weaved/wove weaved/woven tkát
wed wed wed vzít si (koho)
weep wept wept plakat
wind wound wound točit (se)
win won won získat, vyhrát
withhold withheld withheld zadržet, odmítnout
withstand withstood withstood odolat
wring wrung wrung ždímat
write wrote written psát

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *